Rent appartment in Holland

Terms and conditions

Our terms and conditions

Algemene voorwaarden CityHome4You

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

CityHome4You: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Koestraat 166-8, 5014EG te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77001885.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie CityHome4You, middels registratie op het Platform, een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Verhuurder: een Gebruiker die in het kader van de Gebruiksovereenkomst als aanbieder van een of meerdere Woonruimtes optreedt.

Huurder: een Gebruiker die in het kader van de Gebruiksovereenkomst een of meerdere Woonruimtes zoekt.

Woonruimte: iedere werk- of hobbywoonruimte die door een Verhuurder middels het Platform aan Huurders wordt aangeboden om door Huurders voor kortere duur te worden gebruikt voor werk- of hobbydoeleinden. 

Gebruiksovereenkomst: de tussen de Gebruiker en CityHome4You, middels registratie door de Gebruiker op het Platform van CityHome4You, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan CityHome4You zich jegens de Gebruiker verbindt tot het bemiddelen tussen de vraag naar en het aanbod van Woonruimtes.

Platform: de website www.cityhome4you.com dan wel enige andere toepassing van CityHome4You, zoals een mobiele applicatie, waarop de Gebruiker na totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst kan inloggen om Woonruimtes aan te bieden of te zoeken.

Account: het middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief voor de Gebruiker toegankelijke gedeelte van het Platform.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CityHome4You tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst als zodanig.

Voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst is registratie door de Gebruiker vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3. Bij de registratie wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de Gebruiker.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn CityHome4You en de Gebruiker verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, REGISTRATIE & TOTSTANDKOMING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST 

De Gebruiksovereenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot stand op het moment dat de Gebruiker zich op de daartoe door CityHome4You aangewezen wijze op het Platform heeft geregistreerd en de Gebruiker alle daarbij gevraagde gegevens volledig heeft opgegeven. De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem bij de registratie verstrekte gegevens.

Elk aanbod van CityHome4You tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend en voorts onder voorbehoud van de juistheid en volledigheid van de gegevens als bedoeld in het vorige lid. CityHome4You is nimmer verplicht de registratie van een Gebruiker te aanvaarden.

Gebruik van het Platform en registratie daarop is uitsluitend bestemd voor de doeleinden waarvoor het Platform is ontwikkeld en aan Gebruikers in gebruik wordt gegeven, te weten voor personen en bedrijven die naar een of meerdere Woonruimtes zoeken of een of meerdere Woonruimtes willen aanbieden. Het Platform is nadrukkelijk niet bestemd voor het aanbieden en in gebruik nemen van Woonruimtes voor illegale activiteiten. CityHome4You behoudt zich het recht voor om de registratie van de Gebruiker met onmiddellijke ingang ongedaan te maken indien sprake blijkt te zijn van een Gebruiker die het Platform aanwendt voor doeleinden waarvoor het Platform redelijkerwijs niet is bestemd. 

Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvangt de Gebruiker, onverminderd het bepaalde in lid 2, een e-mailbericht ter bevestiging van zijn registratie, op welk moment de Gebruiksovereenkomst geldt als tot stand gekomen.

De Gebruiker is verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot zijn Account geheim te houden. Indien de Gebruiker evenwel handelt in de uitoefening van een onderneming, is het de Gebruiker toegestaan zijn inloggegevens te delen met personen binnen zijn onderneming die het Platform namens de Gebruiker gebruiken voor de doeleinden als bedoeld in lid 3. Te allen tijde geldt dat alle handelingen die op het Account van de Gebruiker worden verricht, de geregistreerde Gebruiker worden toegerekend.

ARTIKEL 4. | OVER CITYHOME4YOU EN HET PLATFORM

De Verhuurder plaats zijn aanbod van Woonruimte op de daartoe door CityHome4You aangewezen wijze op het Platform. Vervolgens neemt CityHome4You zo spoedig mogelijk contact op met de Verhuurder om een afspraak te maken voor het controleren van de woonruimte door CityHome4You. Een dergelijke controle voorziet erin dat CityHome4You controleert of de Woonruimte voldoet aan de door de Verhuurder middels het Platform opgegeven specificaties. Indien naar aanleiding van de controle blijkt dat de Woonruimte voldoet aan de door de Verhuurder opgegeven specificaties, geldt dat de Woonruimte op het Platform als geverifieerd wordt aangeduid.

Voordat de Woonruimte als geverifieerd is aangeduid, wordt de Woonruimte reeds op het Platform getoond en kan deze door Huurders worden geboekt. In zodanig geval kan de Huurder jegens CityHome4You geen recht doen geldig maken dat de Woonruimte niet beantwoordt aan de specificaties daarvan zoals op het Platform geopenbaard, terwijl de Verhuurder jegens de Huurder wel aansprakelijk is voor het nadeel dat de Huurder dientengevolge lijdt. Bij dergelijke aanspraken kan CityHome4You evenwel niet worden betrokken.

De Verhuurder staat er te allen tijde voor in dat zijn aanbod van Woonruimte op het Platform overeenstemt met de werkelijke staat van de Woonruimte, ook indien deze nog niet door CityHome4You is geverifieerd. Slechts indien de Woonruimte op het Platform als geverifieerd is aangeduid, staat CityHome4You er jegens de Huurder voor in dat als de Woonruimte, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, niet (volledig) beantwoordt aan het aanbod daarvan zoals geopenbaard op het Platform, CityHome4You een oplossing voor de Huurder treft, welke oplossing betreft dat:

de Verhuurder de Woonruimte binnen 48 uur na de incheckdatum alsnog in overeenstemming brengt met het aanbod op het Platform;

indien het bepaalde onder a) niet mogelijk is, CityHome4You alternatieve Woonruimte voor de Huurder zoekt, waarbij verrekening plaatsvindt in geval van een andere huursom;

indien geen alternatieve Woonruimte beschikbaar is, dan wel de Huurder het daartoe strekkende voorstel van CityHome4You niet accepteert, de huurovereenkomst tussen de Verhuurder en Huurder geldt als ontbonden en de Huurder aanspraak maakt op restitutie en kwijtschelding van al hetgeen hij in dat kader aan zowel CityHome4You als de Verhuurder verschuldigd was.

Geen grond voor de stelling van de Huurder dat het aanbod van de Woonruimte op het Platform niet overeenstemt met de werkelijke staat van de Woonruimte, zijn afwijkingen van geringe betekenis. Als afwijkingen van geringe betekenis worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van de Woonruimte welke de Huurder redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en afmetingen. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Huurder geen grond zijn verplichtingen jegens de Verhuurder of CityHome4You op te schorten, zijn verbintenissen tegenover hen te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de Huurder in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op het woongenot van de Huurder hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

De Huurder dient op de dag dat de woonruimte door hem wordt betrokken, direct te onderzoeken of de Woonruimte beantwoordt aan het aanbod zoals op het Platform geopenbaard. In geval dit naar oordeel van de Huurder niet het geval is en sprake is van Woonruimte dat tijdens de boeking als geverifieerd is aangeduid, dient de Huurder daarvan uiterlijk binnen 24 uur na aankomst mededeling te doen aan CityHome4You, bij gebreke waarvan ter zake alle aanspraken van de Huurder jegens CityHome4You zijn komen te vervallen. 

Uitsluitend na voorafgaand overleg met CityHome4You kan de Verhuurder de specificaties van zijn Woonruimte dat als geverifieerd op het Platform is aangeduid, wijzigen. Uitsluitend de prijs en beschikbaarheid van de Woonruimte kan zonder zodanig overleg door de Verhuurder worden gewijzigd.

De Verhuurder maakt geen aanspraak op uitbetaling van de huursom voor zover CityHome4You dan wel de Verhuurder jegens de Huurder conform de wet of het bepaalde in deze algemene voorwaarden gehouden is tot kwijtschelding of restitutie daarvan.

Per tussen de Verhuurder en een Huurder middels het platform tot stand gekomen huurovereenkomst is de Verhuurder 5% commissie aan CityHome4You verschuldigd, berekend over de totale huursom zoals in de huurovereenkomst vermeld, doch met een maximum van de eerste huurtermijn die CityHome4You van de Huurder ten behoeve van de Verhuurder heeft ontvangen. De Huurder is uitsluitend transactiekosten verschuldigd welke kosten verbonden zijn aan de door CityHome4You aangeboden betaalmethode.

ARTIKEL 5. | AANBIEDEN EN BOEKEN VAN WOONRUIMTES

Indien de Woonruimte onder bijzondere voorwaarden wordt aangeboden, dient de Verhuurder dit zoveel mogelijk uitdrukkelijk in zijn aanbod te vermelden. Eventuele bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in het aanbod van de Verhuurder, mogen niet strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.

Woonruimtes kunnen voor minimaal 30 dagen en voor maximaal 730 dagen (twee jaar) worden aanboden en gehuurd.

De Verhuurder dient zijn aanbod zo spoedig mogelijk op de daartoe aangewezen wijze in te trekken indien en voor zover zijn aanbod niet meer beschikbaar is. De Verhuurder is er voorts verantwoordelijk voor dat de beschikbaarheid van zijn Woonruimte zoals op het Platform zichtbaar voor Huurders, altijd up-to-date is.

Boekingen van Huurders dienen te geschieden op de daartoe op het Platform aangewezen wijze. De inhoud van de huurovereenkomst tussen de Huurder en Verhuurder omvat het aanbod van de Verhuurder zoals door de Huurder aanvaard en door CityHome4You vervolgens per e-mail aan de Huurder en Verhuurder bevestigd.

Het is de Huurder uitsluitend toegestaan de Woonruimte te (doen) gebruiken conform de huurovereenkomst tussen de Huurder en Verhuurder. Bij het gebruik van de Woonruimte dient dan ook geconformeerd te worden aan de duur van de huurperiode en de eventuele bijzondere voorwaarden als bedoeld in lid 1. De Verhuurder kan ter zake evenwel geen enige aanspraak jegens CityHome4You geldig maken. Voor door de Verhuurder geleden schade in enig verband met het gebruik van de Woonruimte door of namens de Huurder aanvaardt CityHome4You geen enkele aansprakelijkheid. De Huurder vrijwaart CityHome4You ter zake van alle aanspraken van de Verhuurder.

ARTIKEL 6. | BEVESTIGEN EN ANNULEREN VAN BOEKINGEN

De Verhuurder zal de boeking van Woonruimte eerst dienen te bevestigen voordat een huurovereenkomst tot stand komt. Bevestiging of afwijzing dient te geschieden binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking. De Verhuurder ontvangt daartoe een e-mailbericht van CityHome4You aan de hand waarvan hij de boeking op de daartoe aangegeven wijze kan accepteren of afwijzen. Indien de Verhuurder binnen de bedoelde termijn van 24 uur niet uitdrukkelijk tot acceptatie of afwijzing van de boeking overgaat, vervalt de aanvraag van de Huurder.

In geval van een door de Verhuurder tijdig bevestigde boeking, geldt dat tussen de Huurder en Verhuurder een bindende huurovereenkomst tot stand is gekomen, welke partijen op de overeengekomen incheckdatum formaliseren middels een te ondertekenen huurcontract. Bij de huurovereenkomst is CityHome4You niet verder betrokken dan zoals voorzien in deze algemene voorwaarden. Voor tekortkomingen van de Huurder of Verhuurder in de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst, is CityHome4You niet aansprakelijk. Mocht de huur na de bevestigde boeking om welke redenen dan ook geen doorgang vinden, blijven de Huurder en Verhuurder de kosten als bedoeld in artikel 4.8 aan CityHome4You verschuldigd.

ARTIKEL 7. | BETALINGSVOORWAARDEN

De Huurder dient de eerste termijnbetaling uit hoofde van de huurovereenkomst, vermeerderd met de voor zijn rekening komende transactiekosten, bij totstandkoming van de boeking aan CityHome4You te voldoen. Betaling dient te geschieden op de daartoe door CityHome4You aangewezen wijze. Het doen van betaling van de eerste huurtermijn rechtstreeks aan de Verhuurder is niet toegestaan. Onder de eerste huurtermijn wordt verstaan de huursom van de eerste volle kalendermaand van de huurovereenkomst, alsook, indien de eerste maand gedeeltelijk wordt gehuurd, de huursom van deze gebroken maand naar evenredigheid van de maandelijkse huursom, exclusief eventuele borg.

CityHome4You keert de betaling van de eerste huurtermijn, minus de aan CityHome4You verschuldigde commissie, aan de Verhuurder uit nadat ten minste 24 uur zijn verstreken sinds de Huurder de Woonruimte heeft betrokken en de Huurder jegens CityHome4You heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de betreffende boeking.

Uitbetaling aan de Verhuurder geschiedt middels overboeking op de door de Verhuurder onder zijn Account opgegeven bankrekening. De Verhuurder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte bankgegevens. Voor schade ontstaan doordat CityHome4You is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste of onvolledige bankgegevens, aanvaardt CityHome4You geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

De Gebruiker kan de Gebruiksovereenkomst per e-mail of telefonisch beëindigen, waarna deregistratie van de Gebruiker zo spoedig mogelijk plaatsvindt. CityHome4You is gerechtigd van de Gebruiker te verlangen dat hij op de door CityHome4You gewenste wijze aantoont dat beëindiging door de daartoe bevoegde persoon geschiedt.

CityHome4You is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van het Platform te staken zonder jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn voor enig nadeel dat daardoor voor de Gebruiker ontstaat. Vorenstaande laat onverlet de verplichting van CityHome4You tot afwikkeling van betalingen uit hoofde van boekingen die vóór het eindigen van de exploitatie van het Platform reeds tot stand zijn gekomen.

CityHome4You behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, de door de Gebruiker middels het Platform geopenbaarde informatie en content te verwijderen, het Account van de Gebruiker te deactiveren of te verwijderen en/of de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst, waaronder mede begrepen zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt.

Op CityHome4You rust jegens de Gebruiker na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst geen enkele bewaarplicht ten aanzien van enige informatie of content verbonden aan het Account van de Gebruiker.

ARTIKEL 9. | OVERIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk middels het Platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de technische systemen van CityHome4You en het ten aanzien van het Platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.

Het is de Gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het Platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door CityHome4You gebruikte software.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de voor hem geldende wet- en regelgeving in verband met het aanbieden en gebruiken van Woonruimtes, alsook voor de betaling van eventuele heffingen en belastingen die niet ten laste van CityHome4You dienen te komen. 

De Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Platform te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook aan de normale fatsoensnormen. CityHome4You verwacht dat Gebruikers elkaar en CityHome4You met respect behandelen, ook als een boeking niet aan de verwachtingen voldoet.

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens betreffende andere Gebruikers bekend te maken aan derden via het Platform of anderszins voor andere doeleinden te gebruiken dan noodzakelijk is in verband met het normale gebruik van het Platform en bemiddelingsdiensten van CityHome4You.

Door het plaatsen van afbeeldingen, teksten of welke andere content op Website dan ook, verstrekt de betreffende Gebruiker CityHome4You een licentie om deze content te gebruiken zolang de Gebruiksovereenkomst met de betreffende Gebruiker voortduurt. De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem aan het Platform toegevoegde content geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart CityHome4You van alle aanspraken van derden ter zake.

Indien de Gebruiker merkt dat een andere Gebruiker een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, kan de Gebruiker, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, een gemotiveerde klacht indienen bij CityHome4You zodat CityHome4You daartegen zo nodig passende maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

CityHome4You heeft, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen controle over en biedt dan ook geen garantie ter zake het bestaan, de kwaliteit, veiligheid, juistheid, waarheid, geschiktheid en rechtmatigheid van door enige Gebruiker direct of indirect middels het Platform geopenbaarde gegevens en content van welke aard dan ook. In geval van klachten of tekortkomingen van Huurders c.q. Verhuurders, dient de Verhuurder c.q. Huurder dan ook rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Huurder c.q. Verhuurder, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anders is bepaald. De Gebruiker wordt evenwel verzocht om zo spoedig mogelijk na constatering daarvan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, CityHome4You per e-mail in kennis te stellen van eventuele klachten over en/of tekortkomingen van andere Gebruikers, voor zover die klachten c.q. tekortkomingen redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de goede naam van CityHome4You en de kwaliteit van de middels het Platform aangeboden diensten. CityHome4You kan dientengevolge adequaat optreden jegens de betreffende Gebruiker in geval de klacht gegrond is, doch zonder dat CityHome4You aansprakelijk is voor fouten of tekortkomingen van Gebruikers, van welke aard dan ook.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn gegevens onder zijn Account zo spoedig mogelijk te wijzigen indien daarvoor aanleiding is, hetgeen in het bijzonder geldt voor het e-mailadres van de Gebruiker. De gevolgen van onjuist geadresseerde berichten, afkomstig van CityHome4You dan wel andere Gebruikers van het Platform, in verband met de omstandigheid dat de Gebruiker zijn e-mailadres niet (tijdig) heeft gewijzigd onder zijn Account, komen voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 

CityHome4You is niet in staat de identiteit van andere Gebruikers van het Platform met zekerheid vast te stellen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid. 

CityHome4You draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid van de middels het Platform geopenbaarde content van welke Gebruiker dan ook en de inhoud van de tussen Gebruikers onderling uitgewisselde berichten.

CityHome4You draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de Gebruiker van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart CityHome4You van alle aanspraken van andere Gebruikers en overige derden ter zake. 

CityHome4You is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de inloggegevens van de Gebruiker voor toegang tot het Account van de Gebruiker.

CityHome4You spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan CityHome4You niet garanderen dat het Platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van CityHome4You ter zake is uitgesloten.

CityHome4You is te allen tijde bevoegd het Platform tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van CityHome4You of derden. Elke aansprakelijkheid van CityHome4You ter zake is uitgesloten.

De Gebruiker vrijwaart CityHome4You van eventuele aanspraken van derden, waaronder Verhuurders c.q. Huurders mede begrepen, die in verband met het gebruik van het Platform schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan CityHome4You toerekenbaar is. Indien CityHome4You in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker verplicht CityHome4You zo nodig zowel buiten als in rechte bij te staan en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker verzaken in het nemen van adequate maatregelen, dan is CityHome4You, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CityHome4You en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst door CityHome4You of klachten over andere Gebruikers, dienen binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij CityHome4You.

Bij CityHome4You ingediende klachten worden binnen zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht van een Gebruiker, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in het kader van de Gebruiksovereenkomst en aldus over CityHome4You, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die niet van Gebruikers afkomstig zijn, behoren toe aan CityHome4You. Het is de Gebruiker verboden het materiaal waarop de auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom van anderen dan de Gebruiker rusten, te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het Platform.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

CityHome4You behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien CityHome4You deze algemene voorwaarden wijzigt, plaats CityHome4You de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden op het Platform. Bovendien zal CityHome4You de Gebruiker ten minste 30 dagen vóór de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, per e-mail op de hoogte stellen van de gewijzigde algemene voorwaarden. Als de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden, kan de Gebruiker de Gebruiksovereenkomst beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. CityHome4You zal de Gebruiker bij de bedoelde kennisgeving per e-mail, informeren over zijn recht om de Gebruiksovereenkomst te beëindigen. Als de Gebruiker de Gebruiksovereenkomst niet beëindigt vóór de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, gaat de Gebruiker stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid daarvan.

Op iedere Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen de Gebruiker en CityHome4You voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Indien tussen CityHome4You en de Gebruiker een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten. 

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van CityHome4You aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen CityHome4You en de Gebruiker kennis te nemen.